2021 JAPANESE CHAMPIONSHIPS

2021 JAPANESE CHAMPIONSHIPS

Postby chuckiem » Sun Dec 27, 2020 6:47 pm

MEN SHORT PROGRAM

1 Yuzuru HANYU 103.53 56.21 47.32 9.39 9.32 9.54 9.50 9.57 0.00 26 4s, 4t+3t, 3a
2 Yuma KAGIYAMA 98.60 56.04 42.56 8.50 8.14 8.71 8.64 8.57 0.00 24 4s+2t, 4t, 3a
3 Shoma UNO 94.22 49.08 46.14 9.32 8.89 9.29 9.43 9.21 1.00 28 4f, 4t↓-nc, 3a
4 Keiji TANAKA 83.61 42.90 40.71 8.07 7.82 8.25 8.32 8.25 0.00 21 3s, 3a, 3f+3t
5 Shun SATO 83.31 46.34 36.97 7.61 7.18 7.43 7.43 7.32 0.00 20 4t, 3z+3t, 3a
6 Sota YAMAMOTO 82.60 45.03 37.57 7.64 7.21 7.64 7.54 7.54 0.00 27 4t, 3aq, 3z+3t
7 Kazuki TOMONO 81.72 43.78 38.94 7.86 7.57 7.79 7.86 7.86 1.00 30 4tq+3t, 4sq↓, 3a
8 Sena MIYAKE 79.09 42.41 36.68 7.39 7.18 7.39 7.36 7.36 0.00 5 3a, 3z, 3f+3t
9 Koshiro SHIMADA 71.88 35.64 37.24 7.57 7.21 7.39 7.61 7.46 1.00 29 4s, 3z+3t↓, 3a
10 Kazuki KUSHIDA 71.23 37.37 33.86 6.86 6.57 6.71 6.86 6.86 0.00 10 3a, 3lo, 3z<+3t
11 Ryuju HINO 69.79 36.25 33.54 6.93 6.43 6.68 6.71 6.79 0.00 1 3fe, 3a, 3z+3t
12 Taichi HONDA 67.86 36.07 31.79 6.46 6.07 6.54 6.36 6.36 0.00 6 3a, 3t+3t, 3f
13 Kao MIURA 67.61 36.46 33.15 6.93 6.36 6.61 6.68 6.57 2.00 14 4t+2t, 4s↓, 3aq↓
14 Lucas Tsuyoshi HONDA 67.52 33.70 34.82 7.00 6.79 6.89 7.14 7.00 1.00 9 3a<↓, 3f!, 3z+3tq
15 Mitsuki SUMOTO 67.15 32.69 35.46 7.18 7.00 6.96 7.25 7.07 1.00 19 3a↓, 3f+3t, 3z!
16 Kousuke NAKANO 66.47 36.22 30.25 6.21 5.86 6.11 6.07 6.00 0.00 18
17 Sumitada MORIGUCHI 66.18 34.39 31.79 6.50 6.14 6.36 6.43 6.36 0.00 11
18 Shunsuke NAKAMURA 63.97 34.26 30.71 6.36 5.96 6.18 6.14 6.07 1.00 4
19 Ryoma KOBAYASHI 63.91 33.67 30.24 6.21 5.75 6.14 6.07 6.07 0.00 23
20 Kazuki HASEGAWA 63.59 32.74 30.85 6.14 5.89 6.32 6.21 6.29 0.00 17
21 Kosho OSHIMA 62.34 30.52 31.82 6.46 6.07 6.36 6.43 6.50 0.00 8
22 Yuto KISHINA 61.38 28.51 33.87 6.93 6.54 6.68 6.93 6.79 1.00 15
23 Kento KOBAYASHI 60.88 29.67 32.21 6.54 6.25 6.39 6.57 6.46 1.00 25
24 Yuki KUNIKATA 60.08 30.29 29.79 5.93 5.71 6.04 6.04 6.07 0.00 2
25 Takumi SUGIYAMA 59.22 30.66 28.56 5.82 5.46 5.71 5.71 5.86 0.00 13
26 Taichiro YAMAKUMA 57.51 25.86 33.65 6.93 6.54 6.57 6.82 6.79 2.00 22
27 Koshin YAMADA 56.56 27.85 28.71 5.75 5.54 5.71 5.89 5.82 0.00 7
28 Tsunehito KARAKAWA 54.51 25.49 29.02 5.96 5.64 5.71 5.89 5.82 0.00 12
29 Reo ISHIZUKA 50.29 22.47 28.82 5.93 5.46 5.75 5.89 5.79 1.00 3
30 Tatuma FURUYA 47.09 21.88 26.21 5.43 5.04 5.21 5.32 5.21 1.00 16


MEN FREE SKATE

1 Yuzuru HANYU 215.83 118.61 97.22 9.64 9.46 9.86 9.86 9.79 0.00 24 4lo, 4s, 3a+2t, 3lo, 4t+3t, 4t+eu+3s, 3a
2 Shoma UNO 190.59 98.23 92.36 9.25 8.93 9.32 9.32 9.36 0.00 22 4s, 4f, 3t, 3a, 4t, 4t+1t<<,3a+eu+3fq,
3 Yuma KAGIYAMA 180.19 93.97 86.22 8.64 8.36 8.68 8.79 8.64 0.00 23 4s, 4t, 3f!, 4t+3t, 3a+eu<<+2s, 3z+3lo, 3a
4 Keiji TANAKA 155.22 73.80 81.42 8.21 7.79 8.21 8.21 8.29 0.00 21 4s, 4s+2t, 3a, 3f, 3z, 3a+rep, 3lo
5 Kao MIURA 153.65 82.21 71.44 7.36 6.82 7.29 7.14 7.11 0.00 12 4t, 2s, 4s, 3a, 4t+2t, 2a+eu+3s, 3f
6 Shun SATO 153.21 79.85 73.36 7.57 7.04 7.39 7.39 7.29 0.00 20 3z, 4t, 4t+3t, 3a+2t, 3a, 3f!+eu+3sq, 3lo
7 Koshiro SHIMADA 149.06 75.78 74.28 7.50 7.11 7.39 7.57 7.57 1.00 16 4sq, 4t↓, 3lo, 3a, 3aq+eu+2s, 3z+3t, 3f!+2t
8 Kazuki TOMONO 141.44 65.50 76.94 7.79 7.43 7.57 7.82 7.86 1.00 18 4t, 2s, 4sq+2t, 3z!, 3a+eu+3sq, 3a↓, 3f+2t
9 Sota YAMAMOTO 134.74 64.72 72.02 7.54 7.04 6.96 7.36 7.11 2.00 19 4s, 4t↓, 3a+2t<<, 3z+3t, 3a, 3loq, 3fq+eu+3s<↓
10 Sena MIYAKE 134.44 63.30 72.14 7.32 6.96 7.21 7.29 7.29 1.00 17 4s↓, 3a+2t, 1a+eu+2s, 3z, 3z+2t, 3f!, 3lo
11 Ryuju HINO 132.34 65.62 68.72 7.11 6.61 6.86 6.89 6.89 2.00 14 4t<↓, 3a+3t, 3fe, 3lo, 3a↓, 3z+2t, 3z+2t
12 Sumitada MORIGUCHI 129.92 67.28 63.64 6.61 6.11 6.43 6.46 6.21 1.00 8 3a↓, 3a+2t, 3lo, 2a+eu+3sq, 3z+3t, 3z, 3f!
13 Lucas Tsuyoshi HONDA 126.51 57.09 70.42 7.25 6.79 6.89 7.21 7.07 1.00 11 3a↓, 2a, 2lo, 3f!,3z+3t, 2a+eu+2s, 3zq+2t
14 Mitsuki SUMOTO 126.22 57.96 71.26 7.21 6.96 7.11 7.14 7.21 3.00 10 3aq↓, 3f!, 3lo, 2a, 2aq+eu+3s, 3z+3t, 3f<↓+rep, time
15 Kousuke NAKANO 120.59 61.01 60.58 6.32 5.75 6.11 6.04 6.07 1.00 9 4t, 3a, 3z, 3z+1t, 3lo+2t, 3f!+2t, 3sq↓
16 Shunsuke NAKAMURA 120.04 59.42 61.62 6.39 5.96 6.21 6.21 6.04 1.00 7
17 Kosho OSHIMA 116.11 54.25 62.86 6.43 6.00 6.25 6.36 6.39 1.00 4
18 Kazuki KUSHIDA 113.58 48.60 66.98 7.00 6.46 6.64 6.75 6.64 2.00 15
19 Yuto KISHINA 112.92 47.36 65.56 6.71 6.32 6.46 6.68 6.61 0.00 3
20 Kazuki HASEGAWA 111.65 49.65 62.00 6.29 5.96 6.14 6.29 6.32 0.00 5
21 Kento KOBAYASHI 111.53 52.39 60.14 6.32 5.71 6.00 6.00 6.04 1.00 2
22 Taichi HONDA 110.01 50.15 60.86 6.29 5.82 6.07 6.18 6.07 1.00 13
23 Ryoma KOBAYASHI 105.03 45.31 59.72 6.25 5.79 5.89 6.04 5.89 0.00 6
24 Yuki KUNIKATA 99.21 44.15 57.06 5.93 5.46 5.64 5.79 5.71 2.00 1


FINAL STANDINGS MEN


1 - Yuzuru HANYU 319.36 1 1
2 - Shoma UNO 284.81 3 2
3 - Yuma KAGIYAMA 278.79 2 3
4 - Keiji TANAKA 238.83 4 4
5 - Shun SATO 236.52 5 6
6 - Kazuki TOMONO 223.16 7 8
7 - Kao MIURA 221.26 13 5
8 - Koshiro SHIMADA 220.94 9 7
9 - Sota YAMAMOTO 217.34 6 9
10 - Sena MIYAKE 213.53 8 10
11 - Ryuju HINO 202.13 11 11
12 - Sumitada MORIGUCHI 196.10 17 12
13 - Lucas Tsuyoshi HONDA 194.03 14 13
14 - Mitsuki SUMOTO 193.37 15 14
15 - Kousuke NAKANO 187.06 16 15
16 - Kazuki KUSHIDA 184.81 10 18
17 - Shunsuke NAKAMURA 184.01 18 16
18 - Kosho OSHIMA 178.45 21 17
19 - Taichi HONDA 177.87 12 22
20 - Kazuki HASEGAWA 175.24 20 20
21 - Yuto KISHINA 174.30 22 19
22 - Kento KOBAYASHI 172.41 23 21
23 - Ryoma KOBAYASHI 168.94 17 23
24 - Yuki KUNIKATA 159.29 24 24
chuckiem
 
Posts: 6219
Joined: Sat Nov 12, 2005 7:03 pm

Re: 2021 JAPANESE CHAMPIONSHIPS

Postby chuckiem » Sun Dec 27, 2020 6:50 pm

LADIES SHORT PROGRAM

1 Rika KIHIRA 79.34 44.14 35.20 8.71 8.57 8.82 8.96 8.93 0.00 23 3a, 3f+3t, 3z
2 Kaori SAKAMOTO 71.86 36.72 35.14 8.89 8.61 8.75 8.89 8.79 0.00 27 2a, 3z, 3f+2t
3 Mai MIHARA 69.55 38.54 31.01 7.79 7.46 7.79 7.86 7.86 0.00 28 3z+3t, 2a, 3f
4 Mako YAMASITA 67.28 36.08 31.20 7.82 7.50 7.89 7.93 7.86 0.00 17 3lo, 2a, 3z+3t
5 Rin NITAYA 67.16 37.71 29.45 7.18 6.93 7.46 7.61 7.64 0.00 24 3f+3t, 2a, 3z
6 Satoko MIYAHARA 66.48 31.11 35.37 8.75 8.64 8.75 9.04 9.04 0.00 29 3z<+3t, 2a, 2lo*
7 Rino MATSUIKE 65.57 36.03 30.54 7.57 7.54 7.68 7.75 7.64 1.00 15 3z, 2a, 3f!q+3t↓
8 Mana KAWABE 64.70 35.08 29.62 7.50 7.14 7.43 7.50 7.46 0.00 22 3aq, 3z+3t, 3f!
9 Tomoe KAWABATA 64.56 34.25 30.31 7.64 7.32 7.64 7.61 7.68 0.00 30 3z+3t, 3lo, 2a
10 Yuna SHIRAIWA 63.96 34.16 29.80 7.54 7.29 7.57 7.43 7.43 0.00 25 3z+3t, 2a, 3lo
11 Rion SUMIYOSHI 62.62 34.99 27.63 6.86 6.71 7.00 7.04 6.93 0.00 8 3z, 3fq+3t, 2a
12 Shiika YOSHIOKA 62.00 34.38 27.62 6.93 6.68 7.04 6.89 7.00 0.00 21 3zq+3t, 3lo, 2a
13 Wakaba HIGUCHI 61.53 30.62 31.91 8.21 7.68 7.93 8.07 8.00 1.00 20 3a<<↓, 3z+2t, 3f
14 Yuna  AOKI 59.97 32.36 27.61 6.86 6.61 6.89 7.07 7.07 0.00 10 3zq+3lo, 2a, 3f
15 Natsu SUZUKI 59.93 34.16 25.77 6.50 6.21 6.50 6.46 6.54 0.00 7 3lo, 3s+3t, 2a
16 Yuhana YOKOI 59.83 32.14 28.69 7.25 6.86 7.25 7.18 7.32 1.00 1 3z+3t, 2a, 3f<↓
17 Rika HONGO 59.05 31.11 27.94 6.93 6.64 7.11 7.07 7.18 0.00 4 3t+3t<, 3f, 2a
18 Yuka NAGAI 58.99 31.39 27.60 6.96 6.54 7.04 7.04 6.93 0.00 9 3t+3t, 3zq, 2a
19 Hana YOSHIDA 58.79 32.78 26.01 6.57 6.36 6.64 6.61 6.32 0.00 11
20 Hina TAKENO 57.04 30.21 26.83 6.86 6.54 6.71 6.75 6.68 0.00 12
21 Akari MATSUBARA 56.25 31.16 25.09 6.43 6.04 6.29 6.36 6.25 0.00 19
22 Honoka  HIROTANI 55.27 32.36 22.91 6.00 5.43 5.86 5.71 5.64 0.00 5
23 Chisato URAMATSU 55.05 28.47 26.58 6.68 6.36 6.61 6.79 6.79 0.00 13
24 Mone CHIBA 54.45 31.17 25.28 6.50 6.18 6.29 6.43 6.21 2.00 18
25 Rika OYA 54.09 29.75 25.34 6.43 6.21 6.46 6.32 6.25 1.00 3
26 Ibuki SATOH 53.71 28.62 25.09 6.29 6.11 6.25 6.39 6.32 0.00 2
27 Rinka WATANABE 46.18 22.37 24.81 6.46 6.04 6.11 6.32 6.07 1.00 26
28 Yura MATSUDA 44.69 21.12 25.57 6.50 6.14 6.25 6.61 6.46 2.00 14
29 Riko TAKINO 43.69 18.46 25.23 6.32 6.11 6.21 6.46 6.43 0.00 6
WD Marin HONDA


LADIES FREE SKATE

1 Rika KIHIRA 154.90 82.28 72.62 9.04 8.71 9.25 9.25 9.14 0.00 24 4s, 3a<, 3f+eu+3s, 3lo, 2a+3t, 3f+3t, 2a
2 Kaori SAKAMOTO 150.31 76.08 74.23 9.36 8.96 9.50 9.32 9.25 0.00 23 2a, 3f+3t, 3ze, 3s, 2a+3t+2t, 3f+2t, 3lo
3 Satoko MIYAHARA 143.27 70.83 73.44 8.96 9.04 9.25 9.36 9.29 1.00 19 3z+3t, 2a, 3lo, 3s, 3f+2t+2lo<, 3z, 2a+3tq↓
4 Rino MATSUIKE 139.17 73.46 65.71 8.07 8.18 8.29 8.32 8.21 0.00 18 3f, 2a, 3lo, 2a, 3f!+3tm 3z+2t, 3sq+3t+2t
5 Mana KAWABE 136.88 73.29 64.59 7.93 7.86 8.25 8.29 8.04 1.00 17 3aq↓, 3z+3t, 3lo, 3z+2t, 2a+3t+2t, 3f!, 3s
6 Yuhana YOKOI 134.39 73.21 61.18 7.64 7.21 7.96 7.64 7.79 0.00 9 2a, 3lo, 3z, 3f, 3z+2t, 2a+3t, 3s+3tq+2t
7 Mai MIHARA 134.10 70.05 64.05 7.96 7.68 8.18 8.14 8.07 0.00 22 3z+3t, 2a, 3f, 3s, 2a+3t, 2z+2t+2lo, 3lo
8 Wakaba HIGUCHI 133.51 68.43 65.08 8.29 7.75 8.14 8.21 8.29 0.00 12 3a, 3z+3t, 3s, 3lo, 2a+3t, 2f!<<, 3z+2t+2lo
9 Yuna SHIRAIWA 126.43 64.89 62.54 7.75 7.61 7.93 7.93 7.86 1.00 15 3z+3t, 3f!, 3s, 2a, 3z+2t, 2a+3tq, 3loq↓
10 Rion SUMIYOSHI 123.46 65.82 58.64 7.29 7.36 7.32 7.36 7.32 1.00 14 3f+3t, 3z<↓, 2a, 3loq, 3f+2t, 2a+3t+2t, 3s
11 Rin NITAYA 122.32 61.65 61.67 7.68 7.43 7.75 7.86 7.82 1.00 20 3fq↓, 3lo, 3s, 2a, 2z, 3z+3t, 2a+3t+2t
12 Tomoe KAWABATA 121.62 60.07 61.55 7.75 7.43 7.68 7.82 7.79 0.00 16 3z, 3lo, 2a+3t<<, 3fe, 2a+2t+2lo, 3z+2t, 3s
13 Mako YAMASITA 118.28 56.95 63.33 8.04 7.71 7.86 8.04 7.93 2.00 21 2a, 3z+3t, 2a, 3fe<↓, 3z+3t+2t, 3lo, 3s, time
14 Natsu SUZUKI 110.20 57.52 52.68 6.50 6.21 6.71 6.64 6.86 0.00 10 2z, 3s+3t, 3lo+2t, 3s, 2a, 3lo, 2a+2t+2lo
15 Shiika YOSHIOKA 106.82 55.64 53.18 6.89 6.43 6.57 6.71 6.64 2.00 13
16 Hina TAKENO 106.02 53.44 52.58 6.75 6.36 6.57 6.61 6.57 0.00 5
17 Hana YOSHIDA 104.99 54.37 50.62 6.50 6.25 6.32 6.39 6.18 0.00 6
18 Mone CHIBA 103.77 53.79 50.98 6.50 6.11 6.36 6.50 6.39 1.00 1
19 Rika HONGO 101.80 48.23 54.57 6.79 6.46 6.75 7.04 7.07 1.00 8
20 Akari MATSUBARA 99.21 54.36 46.85 6.14 5.57 5.79 6.00 5.79 2.00 4
21 Yuna  AOKI 98.27 44.76 54.51 6.89 6.64 6.68 7.00 6.86 1.00 11
22 Honoka  HIROTANI 94.31 51.78 43.53 5.82 5.07 5.57 5.54 5.21 1.00 3
23 Chisato URAMATSU 93.31 44.22 49.09 6.43 6.04 5.93 6.21 6.07 0.00 2
24 Yuka NAGAI 87.95 37.13 50.82 6.61 6.21 6.11 6.46 6.36 0.00 7


LADIES FINAL STANDINGS

1 - Rika KIHIRA 234.24 1 1
2 - Kaori SAKAMOTO 222.17 2 2
3 - Satoko MIYAHARA 209.75 6 3
4 - Rino MATSUIKE 204.74 7 4
5 - Mai MIHARA 203.65 3 7
6 - Mana KAWABE 201.58 8 5
7 - Wakaba HIGUCHI 195.04 13 8
8 - Yuhana YOKOI 194.22 16 6
9 - Yuna SHIRAIWA 190.39 10 9
10 - Rin NITAYA 189.48 5 11
11 - Tomoe KAWABATA 186.18 9 12
12 - Rion SUMIYOSHI 186.08 11 10
13 - Mako YAMASITA 185.56 4 13
14 - Natsu SUZUKI 170.13 15 14
15 - Shiika YOSHIOKA 168.82 12 15
16 - Hana YOSHIDA 163.78 19 17
17 - Hina TAKENO 163.06 20 16
18 - Rika HONGO 160.85 17 19
19 - Yuna  AOKI 158.24 14 21
20 - Mone CHIBA 158.22 24 18
21 - Akari MATSUBARA 155.46 21 20
22 - Honoka  HIROTANI 149.58 22 22
23 - Chisato URAMATSU 148.36 23 23
24 - Yuka NAGAI 146.94 18 24
chuckiem
 
Posts: 6219
Joined: Sat Nov 12, 2005 7:03 pm

Re: 2021 JAPANESE CHAMPIONSHIPS

Postby chuckiem » Sun Dec 27, 2020 6:52 pm

RHYTHM DANCE

1 Misato KOMATSUBARA / Timothy KOLETO 71.74 41.46 30.28 7.45 7.35 7.65 7.75 7.65 0.00 4
2 Kana MURAMOTO / Daisuke TAKAHASHI 67.83 38.51 29.32 7.20 7.15 7.30 7.50 7.50 0.00 5
3 Rikako FUKASE / Eichu CHO (Oliver ZHANG) 62.02 35.98 26.04 6.45 6.35 6.55 6.60 6.60 0.00 2
4 Kiria HIRAYAMA / Aru TATENOI 56.61 33.65 22.96 5.85 5.60 5.75 5.80 5.70 0.00 1
5 Haruno YAJIMA / Yosimitu IKEDA 47.89 27.25 20.64 5.25 5.00 5.15 5.25 5.15 0.00 3


FREE DANCE

1 Misato KOMATSUBARA / Timothy KOLETO 103.49 58.59 45.90 7.50 7.45 7.80 7.75 7.75 1.00 5 time
2 Kiria HIRAYAMA / Aru TATENO 86.79 51.45 35.34 5.85 5.55 5.95 6.00 6.10 0.00 2
3 Kana MURAMOTO / Daisuke TAKAHASHI 84.03 43.81 41.22 6.90 6.60 6.70 7.15 7.00 1.00 4 fall StaLi
4 Rikako FUKASE / Eichu CHO (Oliver ZHANG) 83.16 46.84 37.32 6.20 6.10 6.15 6.35 6.30 1.00 3 fall Ofst
5 Haruno YAJIMA / Yosimitu IKEDA 70.98 40.02 30.96 5.25 4.90 5.15 5.25 5.25 0.00 1


FINAL STANDINGS ICE DANCE

1 - Misato KOMATSUBARA / Timothy KOLETO 175.23 1 1
2 - Kana MURAMOTO / Daisuke TAKAHASHI 151.86 2 3
3 - Rikako FUKASE / Eichu CHO (Oliver ZHANG) 145.18 3 4
4 - Kiria HIRAYAMA / Aru TATENO 143.40 4 2
5 - Haruno YAJIMA / Yishimitsu IKEDA 118.87 5 5
chuckiem
 
Posts: 6219
Joined: Sat Nov 12, 2005 7:03 pm


Return to Figure Skating

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests

cron