2020 JAPANESE NATIONALS 12/18-22/2019 Tokyo JPN

2020 JAPANESE NATIONALS 12/18-22/2019 Tokyo JPN

Postby chuckiem » Sat Dec 21, 2019 3:32 pm

RESULTS SENIOR LADIES SHORT PROGRAM

1 Rika KIHIRA 73.98 39.35 34.63 8.61 8.43 8.64 8.82 8.79 0.00 18 3a, 3f+3t, 3lo
2 Satoko MIYAHARA 70.11 33.88 36.23 9.00 8.89 9.04 9.11 9.25 0.00 25 3z+3t<, 2a, 3lo<
3 Kaori SAKAMOTO 69.95 35.03 34.92 8.75 8.50 8.75 8.79 8.86 0.00 22 3f+3t<, 2a, 3lo
4 Wakaba HIGUCHI 68.10 34.30 33.80 8.50 8.21 8.46 8.54 8.54 0.00 23 2a, 3z+3t<, 3f!
5 Mako YAMASHITA 66.64 36.52 30.12 7.57 7.32 7.54 7.68 7.54 0.00 2 3z+3t, 2a, 3lo
6 Marin HONDA 65.92 32.92 33.00 8.18 7.96 8.29 8.36 8.46 0.00 27 3lo+3t<, 3f!<, 2a
7 Tomoe KAWABATA 65.53 35.96 29.57 7.46 7.11 7.54 7.39 7.46 0.00 16 2a, 3z+3t, 3lo
8 Yuka NAGAI 64.78 36.15 28.63 7.14 6.86 7.29 7.25 7.25 0.00 20 3t+3t, 3z, 2a
9 Yuhana YOKOI 62.90 32.33 30.57 7.79 7.32 7.64 7.68 7.79 0.00 29 2a, 3f, 3z+3t<<
10 Rin NITAYA 62.27 34.50 27.77 6.93 6.64 7.11 7.00 7.04 0.00 26 3f+3t, 2a, 3z
11 Shiika YOSHIOKA 60.89 34.85 26.04 6.61 6.25 6.57 6.54 6.57 0.00 11
12 Hina TAKENO 59.52 33.34 26.18 6.71 6.32 6.61 6.50 6.57 0.00 13
13 Chisato URAMATSU 59.16 33.07 26.09 6.57 6.21 6.64 6.61 6.57 0.00 17
14 Mana KAWABE 56.52 31.20 26.32 6.79 6.36 6.50 6.64 6.61 1.00 6
15 Honika HIROTANI 54.68 31.28 23.40 6.04 5.61 5.93 5.79 5.89 0.00 24
16 Saki MIYAKE 54.26 30.06 25.20 6.54 6.07 6.21 6.29 6.39 1.00 3
17 Mone CHIBA 52.76 28.91 23.85 6.14 5.75 6.00 5.96 5.96 0.00 5
18 Yura MATSUDA 52.34 26.31 26.03 6.57 6.21 6.57 6.50 6.68 0.00 12
19 Hinano ISOBE 51.45 28.39 24.06 6.25 5.79 5.89 6.04 6.11 1.00 4
20 Sakura YAMADA 50.99 27.84 24.15 6.29 5.75 6.04 6.00 6.11 1.00 19
21 Hanna YOSHIDA 50.96 28.18 23.78 6.11 5.75 5.86 6.04 5.96 1.00 8
22 Kouna TSUUCHI 50.83 26.58 24.25 6.18 5.75 6.14 6.11 6.14 0.00 14
23 Akari MATSUBARA 50.43 26.68 23.75 6.07 5.71 5.86 5.96 6.07 0.00 15
24 Ibuki SATOH 50.35 26.84 23.51 5.93 5.68 5.79 6.04 5.96 0.00 21
25 Chihiro INOUE 47.54 24.37 23.17 5.96 5.57 5.68 5.93 5.82 0.00 10
26 Rino KASAKAKE 47.52 24.08 24.44 6.43 5.82 6.11 6.07 6.11 1.00 28
27 Niina TAKENO 46.06 24.14 22.92 6.00 5.57 5.57 5.82 5.68 1.00 1
28 Miyabi OBA 45.33 23.02 24.31 6.25 5.93 5.96 6.11 6.14 2.00 9
29 Rika OYA 35.98 16.38 21.60 5.71 5.21 5.29 5.43 5.36 2.00 7


RESULTS SENIOR LADIES FREE SKATE

1 Rika KIHIRA 155.22 81.62 73.60 9.11 8.89 9.36 9.32 9.32 0.00 24 3s, 3a+3t<, 3f, 3a, 3f+2t, 2a+2t+2lo, 3lo
2 Wakaba HIGUCHI 138.51 71.35 67.16 8.50 7.93 8.61 8.36 8.57 0.00 20 2a, 3z+3t, 3s, 3lo, 2a+3t, 3f!, 3z+2t+2lo
3 Tomoe KAWABATA 128.43 67.62 60.81 7.61 7.21 7.71 7.68 7.79 0.00 16 3z+3t, 3lo, 2a+3t, 3fe<, 2a+2t+2lo<, 3z, 3s
4 Yuhana YOKOI 128.02 66.54 61.48 7.75 7.39 7.71 7.79 7.79 0.00 17 2a, 3z, 3lo<, 3f!, 3s+3t, 3z+2t, 2a+3t+2t
5 Rin NITAYA 121.99 65.54 56.45 7.04 6.68 7.21 7.14 7.21 0.00 14 3z!, 3f, 3lo, 3s, 3z!+3t<, 2a+2t+2lo, 2a+3t
6 Satoko MIYAHARA 121.32 52.23 69.09 8.61 8.54 8.43 8.89 8.71 0.00 22 2a, 3z+3t<, 2lo, 3s<, 3f!<+2t<+2lo<<, 3z<, 2a<+3t<
7 Kaori SAKAMOTO 118.31 50.73 68.58 8.71 8.39 8.36 8.79 8.61 1.00 23 2a, 3f<, 3ze, 3s<, 3lo+3t<, 2a+3t<<↓, 3lo<+2t
8 Marin HONDA 115.42 51.79 64.63 8.07 7.79 8.18 8.04 8.32 1.00 21 3z<↓, 2a, 3lo, 2f!, 3lo+2t<, 3f!<+2t<+2lo, 3f!<
9 Saki MIYAKE 115.25 62.79 52.46 6.68 6.07 6.79 6.54 6.71 0.00 9 2a+3t, 3z, 3lo, 3s, 3t+2t+2lo, 3s+2t, 2a
10 Mana KAWABE 112.76 58.85 54.91 7.07 6.50 6.86 7.07 6.82 1.00 8 3a<, 3z↓, 3lo<, 232t. 3f!+2t, 3z<+rep, 3s+3t<
11 Shiika YOSHIOKA 110.55 60.55 52.00 6.75 6.18 6.54 6.46 6.57 2.00 15 3z<+3t, 3s<, 2a+3t, 3lo, 3z+2t+2t, 2a, 3f!<↓
12 Yuka NAGAI 109.10 53.80 56.30 7.18 6.79 7.04 7.07 7.11 1.00 18 3z, 2a+3t, 3s<, 3lo+2t, 2a+2t+2lo, 2lo↓, 3t<
13 Hina TAKENO 109.05 56.44 53.61 6.93 6.43 6.57 6.79 6.79 1.00 13
14 Chisato URAMATSU 108.05 57.91 51.14 6.50 6.14 6.43 6.43 6.46 1.00 12
15 Akari MATSUBARA 104.88 57.88 48.00 6.21 5.68 6.00 6.04 6.07 1.00 6
16 Mako YAMASHITA 104.11 47.03 57.08 7.32 6.93 7.00 7.29 7.14 0.00 19
17 Hinano ISOBE 101.14 51.05 50.09 6.36 5.93 6.29 6.36 6.36 0.00 2
18 Ibuki SATOH 98.76 51.34 47.42 6.14 5.71 5.79 6.04 5.96 0.00 5
19 Mone CHIBA 97.74 50.86 47.88 6.14 5.75 6.00 6.04 6.00 1.00 7
20 Hanna YOSHIDA 95.79 48.98 46.81 6.04 5.57 5.79 5.93 5.93 0.00 3
21 Yura MATSUDA 93.71 42.83 51.88 6.54 6.25 6.43 6.57 6.64 1.00 11
22 Honika HIROTANI 88.95 46.68 43.27 5.79 5.04 5.54 5.32 5.36 1.00 10
23 Sakura YAMADA 87.93 43.09 46.84 6.14 5.57 5.82 5.82 5.93 2.00 1
24 Kouna TSUUCHI 85.59 40.06 45.53 5.96 5.43 5.64 5.71 5.71 0.00 4


FINAL STANDINGS SENIOR LADIES

1 - Rika KIHIRA 229.20 1 1
2 - Wakaba HIGUCHI 206.61 4 2
3 - Tomoe KAWABATA 193.96 7 3
4 - Satoko MIYAHARA 191.43 2 6
5 - Yuhana YOKOI 190.92 9 4
6 - Kaori SAKAMOTO 188.26 3 7
7 - Rin NITAYA 184.26 10 5
8 - Marin HONDA 181.34 6 8
9 - Yuka NAGAI 173.88 8 12
10 - Shiika YOSHIOKA 171.44 11 11
11 - Mako YAMASHITA 170.75 5 16
12 - Saki MIYAKE 169.51 16 9
13 - Mana KAWABE 169.28 14 10
14 - Hina TAKENO 168.57 12 13
15 - Chisato URAMATSU 167.21 13 14
16 - Akari MATSUBARA 155.31 23 15
17 - Hinano ISOBE 152.59 19 17
18 - Mone CHIBA 150.50 17 19
19 - Ibuki SATOH 149.11 24 18
20 - Hanna YOSHIDA 146.75 21 20
21 - Yura MATSUDA 146.05 18 21
22 - Honika HIROTANI 143.63 15 22
23 - Sakura YAMADA 138.92 20 23
24 - Kouna TSUUCHI 136.42 22 24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

FINAL STANDINGS SENIOR PAIR

1 Riku MIURA / Ryuichi KIHARA 170.11 1 1 (53.95 / 116.16)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTS SENIOR RHYTHM DANCE

1 Misato KOMATSUBARA / Timothy KOLETO 63.79 35.91 27.88 7.05 6.70 7.10 7.05 6.95 0.00 1
2 Rikako FUKASE / Eichu CHO (Oliver ZHANG) 59.77 34.17 25.60 6.35 6.15 6.45 6.55 6.50 0.00 4
3 Yuka EDAMURA / Daiki SHIMAZAKI 55.35 32.99 22.36 5.65 5.35 5.80 5.65 5.50 0.00 2
4 Kiria HIRAYAMA / Kenta ISHIBASHI 54.68 31.80 22.88 5.70 5.45 5.85 5.75 5.85 0.00 3

FREE DANCE TOMORROW.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTS SENIOR MEN SHORT PROGRAM

1 Yuzuru HANYU 110.72 62.33 48.39 9.64 9.54 9.75 9.75 9.71 0.00 23 4s, 4t+3t, 3a
2 Shoma UNO 105.71 58.78 46.93 9.29 9.18 9.57 9.50 9.39 0.00 19 4f, 4t+2t, 3a
3 Shun SATO 82.68 47.62 35.06 7.25 6.71 7.25 6.96 6.89 0.00 4 3a, 3z+3t, 4t
4 Keiji TANAKA 80.90 40.21 41.69 8.29 8.07 8.29 8.50 8.54 1.00 21 3a, 4s↓, 3z+2t
5 Koshiro SHIMADA 80.59 42.55 38.04 7.57 7.36 7.75 7.68 7.68 0.00 20 3a, 4t, 2z+3t
6 Hiroaki SATO 78.84 41.42 37.42 7.39 7.07 7.46 7.71 7.79 0.00 22 4t, 3a, 3z!+3t
7 Yuma KAGIYAMA 77.41 40.49 36.92 7.61 7.21 7.32 7.46 7.32 0.00 16 a*, 4t, 3z!+3t
8 Yuto KISHINA 77.15 40.93 36.22 7.18 6.93 7.36 7.39 7.36 0.00 17 3a, 3z, 3lo+3t
9 Lucas Tsuyoshi HONDA 75.72 41.79 33.93 6.71 6.54 6.96 6.86 6.86 0.00 2 3a, 3lo, 3z+3t,
10 Shu NAKAMURA 74.39 40.85 33.54 6.79 6.43 6.82 6.82 6.68 0.00 9 3a, 3lo+3t, 3z
11 Kazuki TOMONO 73.06 34.44 38.62 7.79 7.43 7.68 7.86 7.86 0.00 29 3t+3t<, 2s*, 3a
12 Mitsuki SUMOTO 72.81 36.45 36.36 7.36 7.25 7.29 7.32 7.14 0.00 25 3a,3f+3t, 3z
13 Sota YAMAMOTO 68.16 31.73 37.43 7.79 7.21 7.39 7.50 7.54 1.00 27 4s<+2t, 2t*, 3a<↓
14 Daisuke TAKAHASHI 65.95 24.53 42.42 8.46 8.32 8.32 8.75 8.57 1.00 28 3f+3t<, 3a<<↓, 3z!<
15 Taichiro YAMAKUMA 64.88 31.16 34.72 7.04 6.75 6.82 7.11 7.00 1.00 24
16 Nozumu YOSHIOKA 64.56 37.73 26.83 5.75 5.11 5.54 5.32 5.11 0.00 14
17 Jun SUZUKI 63.49 32.34 32.15 6.50 6.11 6.39 6.54 6.61 1.00 10
18 Ryuju HINO 62.47 29.22 34.25 7.11 6.64 6.82 6.93 6.75 1.00 30
19 Koshin YAMADA 62.17 33.42 28.75 5.64 5.32 5.86 5.86 6.07 0.00 8
20 Taichi HONDA 61.22 29.87 31.35 6.46 6.04 6.32 6.32 6.21 0.00 5
21 Naoki ODA 61.18 32.36 28.82 6.00 5.50 5.93 5.71 5.68 0.00 11
22 Takayuki YAMAMOTO 59.27 28.66 30.61 5.96 5.68 6.14 6.29 6.54 0.00 7
23 Kazuki KUSHIDA 58.66 29.73 29.93 6.25 5.79 6.07 5.93 5.89 1.00 3
24 Junya WATANABE 58.21 27.07 31.14 6.29 5.96 6.21 6.32 6.36 0.00 1
25 Kousuke NAKANO 56.92 27.21 29.71 6.07 5.79 5.96 6.00 5.89 0.00 15
26 Hidetsugu KAMATA 55.30 25.62 30.68 6.25 5.93 6.04 6.25 6.21 1.00 26
27 Junsuke TOKIKUNI 53.59 24.37 29.22 5.93 5.61 5.86 5.89 5.93 0.00 12
28 Reo ISHIZUKA 52.41 22.30 30.11 6.32 5.75 6.04 5.96 6.04 0.00 13
29 Yuki KUNIKATA 46.36 18.11 29.25 6.00 5.68 5.61 6.00 5.96 1.00 6
WD Tatsuya TSUBOI

MEN FREESKATE TOMORROW.

==============================================================================================
chuckiem
 
Posts: 6219
Joined: Sat Nov 12, 2005 7:03 pm

Re: 2020 JAPANESE NATIONALS 12/18-22/2019 Tokyo JPN

Postby chuckiem » Sun Dec 22, 2019 2:14 pm

RESULTS SENIOR FREE DANCE

1 Misato KOMATSUBARA / Timothy KOLETO 99.52 56.38 43.14 7.25 7.00 7.20 7.35 7.15 0.00 3
2 Rikako FUKASE / Eichu CHO (Oliver ZHANG) 86.78 48.92 37.86 6.35 6.05 6.30 6.55 6.30 0.00 4
3 Kiria HIRAYAMA / Kenta ISHIBASHI 83.45 47.63 35.82 5.90 5.70 6.10 6.10 6.05 0.00 2
4 Yuka EDAMURA / Daiki SHIMAZAKI 75.67 45.09 32.58 5.45 5.20 5.45 5.60 5.45 2.00 1

FINAL STANDINGS SENIOR ICE DANCE

1 - Misato KOMATSUBARA / Timothy KOLETO 163.31 1 1
2 - Rikako FUKASE / Eichu CHO (Oliver ZHANG) 146.55 2 2
3 - Kiria HIRAYAMA / Kenta ISHIBASHI 138.13 4 3
4 - Yuka EDAMURA / Daiki SHIMAZAKI 131.02 3 4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTS SENIOR MEN FREE SKATE

1 Shoma UNO 184.86 94.14 90.72 9.18 8.79 9.07 9.18 9.14 0.00 23 4f, 4t, 3a, 3lo, 4t+2t, 3s+3t, 3a+eu+1f,
2 Yuma KAGIYAMA 180.58 99.10 81.48 8.21 7.79 8.46 8.21 8.07 0.00 18 4t+2t, 3lo, 4t, 3a+eu+3s, 3f+3t, 3z!, 3a
3 Yuzuru HANYU 172.05 83.33 89.72 9.14 9.04 8.75 9.14 8.79 1.00 24 4lo, 4s, 2z, 4t, 4t+eu+3f<, 3a+3t<, 3a<↓
4 Kazuki TOMONO 171.63 89.55 82.08 8.07 7.93 8.36 8.32 8.36 0.00 15 4t+3t, 4s, 3a+3t, 2lo, 3a, 3z!+eu+2s, 3f
5 Keiji TANAKA 171.54 86.46 85.08 8.57 8.18 8.54 8.68 8.57 0.00 21 4s, 4t+2t, 3a, 3f, 3t, 3a+eu+3s, 3z
6 Shun SATO 163.82 91.10 73.72 7.54 7.11 7.71 7.36 7.14 1.00 22 4z↓, 4t+2t, 4t, 3a+3t, 3a, 3f+eu+3s, 3lo
7 Soto YAMAMOTO 152.33 78.19 75.14 7.68 7.14 7.50 7.64 7.61 1.00 11 4s, 4t<↓, 3a+2t, 3z!+3t, 3a, 3lo+eu+3s, 3f
8 Mitsuki SUMOTO 147.47 74.07 73.40 7.46 7.21 7.46 7.39 7.18 0.00 14 3a, 3f, 3z!, 3lo, 2a+eu+3s, 3f+3t, 2a+3t
9 Ryuju HINO 140.26 71.84 68.42 7.07 6.57 6.96 6.86 6.75 0.00 8 3z+eu+3s, 3z+3t, 3a+2t, 3lo, 3a, 2a, 2a
10 Daisuke TAKAHASHI 138.36 54.08 85.28 8.50 8.36 8.46 8.68 8.64 1.00 12 3f, 3a+2t, 3s, 3a<<↓, 3ze+2t, 3lo, 3f<+rep
11 Hiroaki SATOU 136.39 62.83 74.56 7.50 7.21 7.54 7.46 7.57 1.00 20
12 Lucas Tsuyoshi HONDA 134.24 63.38 70.86 7.18 6.79 7.21 7.21 7.04 0.00 16
13 Koshiro SHIMADA 131.65 59.23 74.42 7.64 7.21 7.32 7.54 7.50 2.00 19
14 Taichiro YAMAKUMA 129.13 60.57 68.56 6.89 6.61 6.89 6.82 7.07 0.00 10
15 Kazuki KUSHIDA 128.72 65.08 64.64 6.57 6.36 6.39 6.50 6.50 1.00 5
16 Jun SUZUKI 125.81 60.09 65.72 6.57 6.36 6.61 6.75 6.57 0.00 7
17 Junya WATANABE 122.17 57.73 64.44 6.39 6.11 6.50 6.54 6.68 0.00 1
18 Yuto KISHINA 121.62 54.32 69.30 7.18 6.75 6.82 7.04 6.86 2.00 17
19 Shu NAKAMURA 119.00 52.64 67.36 6.89 6.50 6.61 6.89 6.79 1.00 13
20 Nozumu YOSHIOKA 116.06 61.98 54.08 5.86 5.29 5.50 5.32 5.07 0.00 9
21 Taichi HONDA 111.86 53.22 58.64 6.29 5.64 5.89 5.79 5.71 0.00 4
22 Koshin YAMADA 111.18 55.02 56.16 5.75 5.29 5.68 5.61 5.75 0.00 2
23 Takayuki YAMAMOTO 90.79 37.15 55.64 5.75 5.36 5.43 5.64 5.64 2.00 3
WD Naoki ODA 6


FINAL STANDINGS SENIOR MEN

1 - Shoma UNO 290.57 2 1
2 - Yuzuru HANYU 282.77 1 3
3 - Yuma KAGIYAMA 257.99 7 2
4 - Keiji TANAKA 252.44 4 5
5 - Shun SATO 246.50 3 6
6 - Kazuki TOMONO 244.69 11 4
7 - Sota YAMAMOTO 220.49 13 7
8 - Mitsuki SUMOTO 220.28 12 8
9 - Hiroaki SATO 215.23 6 11
10 - Koshiro SHIMADA 212.24 5 13
11 - Lucas Tsuyoshi HONDA 209.96 9 12
12 - Daisuke TAKAHASHI 204.31 14 10
13 - Ryuju HINO 202.73 18 9
14 - Yuto KISHINA 198.77 8 18
15 - Taichiro YAMAKUMA 194.01 15 14
16 - Shu NAKAMURA 193.39 10 17
17 - Jun SUZUKI 189.30 17 16
18 - Kazuki KUSHIDA 187.38 23 15
19 - Nozumu YOSHIOKA 180.62 16 20
20 - Junya WATANABE 180.38 24 17
21 - Koshin YAMADA 173.35 19 22
22 - Taichi HONDA 173.08 20 21
23 - Takayuki YAMAMOTO 150.06 22 23
R Naoki ODA --.-- 21 -

==========================================================================================
chuckiem
 
Posts: 6219
Joined: Sat Nov 12, 2005 7:03 pm

Re: 2020 JAPANESE NATIONALS 12/18-22/2019 Tokyo JPN

Postby sms29s66 » Mon Dec 23, 2019 6:31 am

Is Yuzuru injured. To lose to Nathan by 40+ points in the GP Final and then to place third at nationals seems unbelievable--especially in a season where Shomo Uno (whom I love) couldn't seem to skate across the rink without falling.
sms29s66
 
Posts: 106
Joined: Mon Jul 06, 2009 12:53 pm

Re: 2020 JAPANESE NATIONALS 12/18-22/2019 Tokyo JPN

Postby Jonas » Fri Dec 27, 2019 6:07 pm

I watched most of the Japanese Nationals and all in all the judging was very fair, i.e., no one was spared any underrotation calls and there wasn't even much, if any, Nationals inflation. Specifically, Yuzu's performance in the FS was messy and he was judged accordingly and very fairly for it.

Yuma Kagiyama is a rock star and I really wished that the Japanese Federation named him to the team for Montreal.

Your thoughts...
Jonas
 
Posts: 1401
Joined: Wed Nov 02, 2005 9:27 pm
Location: The Jersey Shore

Re: 2020 JAPANESE NATIONALS 12/18-22/2019 Tokyo JPN

Postby Winnipeg » Sun Dec 29, 2019 7:34 pm

Maybe Hanyu is getting older?
Winnipeg
 
Posts: 2024
Joined: Sat Sep 01, 2007 9:05 pm

Re: 2020 JAPANESE NATIONALS 12/18-22/2019 Tokyo JPN

Postby Thaliana » Mon Dec 30, 2019 4:10 pm

His Birthday is in December, so technically yes. Hanyu had a pretty great Grand Prix before, and a great SP at nationals, so I don't think age has suddenly come into play within mere weeks.

If I remember correctly, he changed his jump layout for the GPF, adding a 4Lz now for a 5-quad program. Otherwise, he did a couple of ununsual but costly mistakes at the GPF.
A fall on the SP combo cost him roughly 5 Points in base value and 5 in GOE when he would normally score at least +3. Add that to his score of 97 and he would have been right there with Chen. In the LP again an unusual but costly 1A, which should probably have been his third combination (3A-3T?). Since it was his last jumping pass, there was no chance to put the combo somewhere else anymore. Another 13+GOE points gone. A < on the last part of a combo cost him another ~5+ in GOE.
Mistakes happened in the second half after most of the quads, so I do believe it was mostly tiredness after 5 quads.

Mistakes happen, especially when including new elements, and Hanyu has always seemed to accept the risk of "bad" outings in order to include them in the repertoire. (his addition of 4S or 4L come to mind). With all the quads and the -5 to +5 GOE representing -50% to +%50 BV, quality and small mistakes can have huge impact on final scores - in both directions. With clean jump and average GOE on them he'd have scored 30-35 points more.

Yes, the FS at nationals was a mess, riddled with mistakes. And kudos to the federation for notably dinging him in PCS for it. But he had a fantastic SP. So I still think it was the results of shuffled elements and tiredness. I don't remember seeing him this winded after a FS in years. Hope he takes time to rest up for Worlds!

@Yuma Kagiyama: I saw him at the JGP and loved him immediately! So fluid and effortless over the ice!
Thaliana
 
Posts: 123
Joined: Mon Feb 14, 2011 9:28 pm
Location: Vienna, Austria


Return to Figure Skating

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests

cron